Kệ 45 độ cho tủ so màu

  • Kệ 45 độ cho tủ so màu được sử dụng cho việc hỗ trợ so màu và kiểm màu với tủ so màu
  • Kệ 45 độ cho tủ so màu nghiêng 1 góc 45 độ, chuẩn cho tiêu chuẩn kiểm màu và so màu
  • Kệ 45 độ cho tủ so màu dùng được cho các tủ so màu từ Tilo, Trung Quốc, Verivide và Xrite
Compare
X