Thước kéo màng sơn bốn mặt – Four-sided Applicator(Frame-Type)

Compare
X